Start Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KORZENIEWIE

NA LATA 2009- 2014


MISJA SZKOŁY:

Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów w procesie nabywania wiedzy, umiejętności, postaw i nawyków, które zapewnią im na drodze tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka przygotowanie      do twórczego i aktywnego życia   w otaczającym świecie.

WIZJA SZKOŁY:

 • Przyjazna atmosfera wychowawcza.
 • Wysoka jakość nauczania i uczenia się.
  • Efektywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  • Rozwój i doskonalenie kadry.
  • Integracja społeczności szkolnej.
  • Bogata oferta dydaktyczna i wychowawczo-opiekuńcza.
  • Nowoczesne programy, metody i formy kształcenia i wychowania.
  • Promocja szkoły w środowisku.
  • Dbałość o tradycje i obrzędowość szkoły oraz kraju.
  • Promocja zdrowego stylu życia.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrej opieki uczniom.


Absolwent Szkoły Podstawowej w Korzeniewie:


 • Ø Posiada wiedzę i umiejętności, które potrafi  wykorzystać w praktyce.
 • Ø Potrafi korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie zdobywania wiedzy i samokształcenia.
 • Ø Podejmuje działania na rzecz rozwoju intelektualnego i kulturalnego.
 • Ø Dokonuje słusznych wyborów etyczno- moralnych.
 • Ø Szanuje poglądy innych.
 • Ø Potrafi wyrażać własne opinie, pracować w grupie, podejmować decyzje.
 • Ø Cechuje go odpowiedzialność, a także troska o zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Ø Szanuje przepisy prawa.
 • Ø Posiada wiedzę na temat swojego miejsca w państwie oraz społeczeństwie.
 • Ø Cechuje się postawą obywatelską.
 • Ø Szanuje historię Polski, tradycje ojczyste, regionalne, szkolne, rodzinne.
 • Ø Akceptuje siebie i innych.
 • Ø Jest tolerancyjny wobec innych kultur i tradycji.
 • Ø Jest świadomy tradycji i kultury europejskiej.Nad realizacją planu rozwoju szkoły kontrolę sprawuje dyrektor szkoły.


Koncepcja obejmuje następujące obszary:

 1. Zarządzanie i organizacja.
 2. Kształcenie.

III. Wychowanie i opieka.

 1. I. Zarządzanie i organizacja

Lp.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin

1

Powołanie zespołów do opracowywania rocznych planów pracy i programu wychowawczego oraz profilaktycznego szkoły.

Dyrektor.

Początek każdego roku szkolnego.

2

Powołanie zespołów ds. diagnozy edukacyjnej w klasach I-III, IV-V i VI.

Dyrektor,

rada pedagogiczna.

Sierpień 2009

/ każdego roku w miarę potrzeb modyfikacja składu zespołu/.

3

Powołanie zespołów ds. wychowania, profilaktyki, bezpieczeństwa, ewaluacji.

Dyrektor,

rada pedagogiczna.

Sierpień 2009

/w miarę potrzeb każdego roku modyfikacja składu zespołu/.

4

Analiza pracy zespołu nauczycieli klas I-III.

Zespół nauczycieli klas I-III.

Raporty po I i II semestrze.

5

Opracowanie raportów z ewaluacji wewnętrznej i kontroli.

Zespoły ds. ewaluacji

Dyrektor.

Koniec każdego roku szkolnego.

6

Hospitacje
i obserwacje zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, realizowanych projektów i programów.

Dyrektor.

Na bieżąco wg rocznych planów nadzoru pedagogicznego.

7

Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania.

Dyrektor.

Na bieżąco.

8

Doskonalenie zawodowe nauczycieli- organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych
i rozpoznawanie potrzeb w zakresie dokształcania nauczycieli.

Dyrektor.

Co najmniej dwa razy w każdym roku szkolnym.

9

Nabywanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji, podejmowanie studiów podyplomowych.

Nauczyciele.

Na bieżąco.

10

Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Nauczyciele.

Zgodnie z terminarzem.

11

Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia zajęć oraz przygotowywania materiałów /w tym lekcje koleżeńskie, otwarte itp./.

Nauczyciele.

Na bieżąco.

12

Wdrażanie doświadczeń i umiejętności nabytych w procesie doskonalenia zawodowego.

Nauczyciele.

Bieżąco.

15

Organizowanie spotkań rady pedagogicznej, rady rodziców.

Dyrektor.

Według potrzeb.

16

Współpraca z przedstawicielami organu prowadzącego, władz lokalnych władz oświatowych ze społecznością szkolną.

Dyrektor.

Według potrzeb.

17

Modernizacja i remont pomieszczeń na terenie szkoły.

Dyrektor.

Bieżąco.

18

Wyposażenie klasy ze środków uzyskanych z projektu „Radosna Szkoła”.

Dyrektor

Nauczyciele I-III.

Zgodnie z  projektem.

19

Zakup wyposażenia do sal i pomocy dydaktycznych.

Dyrektor,

Rada Rodziców.

Według potrzeb oraz w miarę posiadanych środków.

20

Zakup sprzętu sportowego.

Dyrektor,

nauczyciel wf.

Według potrzeb.

21

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym także remont boiska z możliwością wybudowania miasteczka rowerowego.

Dyrektor.

Do 2014 r.

22

Uzupełnianie księgozbioru biblioteki oraz wyposażanie  centrum multimedialnego.

Dyrektor,

Rada Rodziców.

Na bieżąco.

23

Wprowadzenie dziennika elektronicznego.

Dyrektor,rada pedagogiczna.

Do 2014.

24

Promocja szkoły w środowisku, w tym spotkania z gimnazjalistami. Udział w projektach i przedsięwzięciach lokalnych.

Dyrektor,

nauczyciele

Samorząd Uczniowski.

Na bieżąco.

25

Prowadzenie strony internetowej szkoły.

Opiekun strony,

społeczność szkolna.

Na bieżąco.

26

Udział szkoły w życiu regionu- organizowanych imprezach, uroczystościach. Integracja z uczniami i nauczycielami przedstawicieli TKLN „Ojczyzna”.

Społeczność szkolna.

Na bieżąco.

II. Kształcenie

1.

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i multimediów.

Nauczyciele.

Na bieżąco.

2.

Stosowanie nowoczesnych metod oraz form pracy podczas zajęć edukacyjnych.

Nauczyciele.

Na bieżąco.

3.

Prowadzenie zajęć języka obcego, informatyki, wychowania fizycznego w grupach.

Nauczyciele.

Na bieżąco.

4.

Przeprowadzanie próbnych sprawdzianów po klasie trzeciej i szóstej.

Nauczyciele.

Co najmniej raz w roku.

5.

Kontrola procesu oceniania.

Dyrekcja.

Na bieżąco.

6.

Analiza i modyfikacja przedmiotowych systemów oceniania oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem realizacji podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych.

Nauczyciele.

Październik  każdego roku szkolnego.

7

Opracowywanie analiz dotyczących efektów kształcenia i osiągnięć uczniów.

Zespoły ds. diagnozy edukacyjnej.

Na bieżąco.

8

Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauczyciele.

Na bieżąco.

9

Tworzenie warunków rozwoju dla uczniów biorących udział w konkursach.

Nauczyciele.

Na bieżąco.

10

Udział w projektach i programach edukacyjnych, szczególnie tych, których celem jest podnoszenie różnych umiejętności.

Nauczyciele.

W miarę  możliwości.

11

Prowadzenie zajęć dodatkowych wyrównujących szanse, rozwijających zainteresowania.

Nauczyciele.

Na bieżąco.

12

Organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych.

Nauczyciele.

Na bieżąco.

13

Dokładna analiza wyników sprawdzianu.

Zespół ds. diagnozy edukacyjnej kl. VI.

Do października każdego roku za miniony rok szkolny.

III. Wychowanie i opieka

1

Opracowanie tygodniowego planu zajęć.

Dyrektor.

Sierpień każdego roku szkolnego.

2

Organizowanie i przeprowadzanie dyżurów nauczycielskich podczas przerw.

Nauczyciele.

Na bieżąco.

3

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły zgodnie z zasadami bhp, wdrażanie zaleceń kontroli zewnętrznych.

Dyrektor, wszyscy pracownicy placówki.

Na bieżąco.

4

Opracowanie i analiza programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

Pedagog,

wychowawcy.

Wrzesień  każdego roku szkolnego.

5

Podejmowanie działań zapobiegających agresji i przemocy wśród uczniów, udział w programach profilaktycznych.

Pedagog

wychowawcy.

Każdy rok szkolny.

6

Współpraca z Poradnią Psychologiczni- Pedagogiczną w Kwidzynie, policją, PCPR-em, GOPS-em i kuratorami sądowymi w celu rozwiązywania indywidualnych problemów uczniów.

Pedagog,

wychowawcy.

W zależności od potrzeb.

7

Kontrola frekwencji, współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi.

Wychowawcy,

nauczyciele,

Rada Rodziców.

Na bieżąco.

8

Organizacja konsultacji i spotkań z rodzicami.

Pedagog,

wychowawcy.

Raz w każdym miesiącu.

9

Udostępnianie uczniom  Internetu w Centrum multimedialnym podczas zajęć pozalekcyjnych.

Nauczyciele, bibliotekarz.

Na bieżąco.

10

Udostępnianie księgozbioru oraz czasopism, podejmowanie działań na rzecz wzrostu czytelnictwa.

Nauczyciele, bibliotekarz.

Na bieżąco.

11

Nawiązywanie współpracy z instytucjami i osobami propagującymi kulturę.

Nauczyciele poloniści,

nauczyciel bibliotekarz.

Na bieżąco.

12

Współpraca z instytucjami i organizacjami charytatywnymi.

Nauczyciele.

Na bieżąco.

13

Propagowanie zdrowego stylu życia.

Pielęgniarka,

opiekun PCK.

Na bieżąco.

14

Tworzenie tradycji szkolnej poprzez organizowanie imprez i apeli według ustalonego harmonogramu.

Nauczyciele.

Każdy rok szkolny.

15

Organizowanie szkolnych akcji, projektów i konkursów o charakterze profilaktyczno- wychowawczym.

Nauczyciele,

pedagog.

Bieżąco w każdym roku szkolnym co najmniej 2.

16

Organizowanie wycieczek edukacyjnych, turystycznych i kulturalnych.

Nauczyciele.

Na bieżąco.

17

Zapewnienie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań sportowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach sportowych.

Nauczyciele  wf.

Na bieżąco.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Sonda
Twój ulubiony przedmiot
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości